LC-Meetings

«Zurück

Informationen zu SwissBoxing CUP 3/6

Veranstaltung:SwissBoxing CUP 3/6
Datum:Samstag, 08.06.2013
Bewilligung:BewilligtMeeting wurde bewilligt
Veranstalter:Box Club Basel
Veranstaltungsort:Basel
Beginn der Veranstaltung:12:30 (Samstag)
Wägen:10-11 (Samstag)
Auslosung:11-12:15 (Samstag)

Light-Contact Kämpfe

Rote EckeClubBlaue EckeClubKategorieResultat
1BDjuric
Nikola
FBGZHBrahmia
Adel
FRA-OP
2BMedina
Yanis
FRAAdemi
Festim
BCBUR-DISQR3
3RBoudehene
Amine
FRAAgushi
Agron
BCBAS-OP
4BSchramm
Aleksander
FBGZHScuiller
Tristan
FRA-OP
5BNikqi
Erblin
BCBASBoudehene
Mohamed
FRA-OP
6BLBrahmia
Adel
FRAAdemi
Festim
BCBUR-DISQR3
7RMedina
Yanis
FRADjuric
Nikola
FBGZH-OP
8RBertels
Jamal
FRABrizzi
Massimo
NABFR-OP
9BAgushi
Agron
BCBASScuiller
Tristan
FRA-OP
10RBoudehene
Amine
FRANikqi
Erblin
BCBAS-OP
11RBoudehene
Mohamed
FRASchramm
Aleksander
FBGZH-OP
13BBertels
Jamal
FRAGözeten
Asim Halil
BCBAS-OP
14BLagrene
Fynn
BCSISSari
Adem
BCBAS-WO
15BLaVille
Valerian
FRABrahim Bounab
Marwan
FRA-OP
16BGuggenheim
Leon
BCBASAdemi
Hadis
BCBUR-OP
17DHadouche
Mehdi
FRATaric
Ermin
BCSIS-DRAW
18RSari
Adem
BCBASLaVille
Valerian
FRA-OP
19RBrahim Bounab
Marwan
FRALagrene
Fynn
BCSIS-WO
21BLMedina
Charly
FRAAdemi
Hadis
BCBUR-DISQR3
22BGarcia
Roman
FRATaric
Ermin
BCSIS-OP
23BBrizzi
Massimo
NABFRRosa
Geremio Giuliano
FRBIE-OP
24BHadouche
Mehdi
FRAMedina
Charly
FRA-OP
25BGarcia
Roman
FRAGuggenheim
Leon
BCBAS-RETR2
26BCapar
Korcan
NABFRMiracco
Angelo
BCSIS-DISQR3
27DMüller
Noah
BCBASBrouillon
Quentin
FRA-DRAW
28RBrouillon
Amandine
FRAWanner
Alice
BTB-OP
29RFonne
Lucas
FRARüfenacht
Josef
BCLAC-DISQR3
30RMiracco
Angelo
BCSISMüller
Noah
BCBAS-OP
31RBrouillon
Quentin
FRACapar
Korcan
NABFR-DISQR2
32RWanner
Alice
BTBWeineck
Jessica
NABFR-OP
33BRüfenacht
Josef
BCLACSiegrist
Michael
NABFR-OP
34RBrouillon
Amandine
FRAWeineck
Jessica
NABFR-OP
35DFonne
Lucas
FRASiegrist
Michael
NABFR-DRAW
36RSaillant
Gwénaëlle
BWSCBerthelier
Nikita
BCGEN-OP
37BChudzinski
Virginie
OBCGAiello
Vincenzo
CPCAR-OP
38BBerthelier
Nikita
BCGENMartins
Elisa
FRBIE-OP
39DAiello
Vincenzo
CPCARLocher
Clemens
FRBIE-DRAW
40DMartins
Elisa
FRBIESaillant
Gwénaëlle
BWSC-DRAW
41RLocher
Clemens
FRBIEChudzinski
Virginie
OBCG-OP
42RKurtaj
Edison
CPCARMötteli
Marc David
FBGZH-OP
43BCirak
Mirzet
RSVERTaric
Armin
BCSIS-OP
44RWeber
Sergio
FBGZHSeng
Henry
BWSC-OP
45RCarnal
Niels
FRBIECirak
Mirzet
RSVER-OP
46RMötteli
Marc David
FBGZHSeng
Henry
BWSC-OP
47BKurtaj
Edison
CPCARWeber
Sergio
FBGZH-OP
48RTaric
Armin
BCSISCarnal
Niels
FRBIE-OP

 Rote Ecke gewinnt    Blaue Ecke gewinnt    Unentschieden    Kampf ohne Wertung    beide verloren


Offizielle

Delegierter:
Ring-/Punktrichter:Stefan Käser
Markus Schudel
Ivan Panazzolo
Beat Meier
Gwénaëlle Saillant
Stefano Ciriolo
Gérald Philippe Berthelier
Manfred Weber
Arnold Bueler
© 2019, Swiss Boxing Federation