LC-Meetings

«Zurück

Informationen zu SwissBoxing LC Cup, Basel

Veranstaltung:SwissBoxing LC Cup, Basel
Datum:Samstag, 06.06.2015
Bewilligung:BewilligtMeeting wurde bewilligt
Veranstalter:Box Club Basel
Veranstaltungsort:Kasernenstr. 25, 4057 Basel
Beginn der Veranstaltung:12:30 (Samstag)
Wägen:11:15 (Samstag)

Light-Contact Kämpfe

Rote EckeClubBlaue EckeClubKategorieResultat
1BBouladjameur
Yacin
FRASinnathurai
Agash
NABFR-OP
2BMedina
Timur
FRABarrelet
Milton
BCLAC-OP
3BQuaranta
Eros
BCLACBouladjameur
Younes
FRA-OP
4RBoutou
Anas
FRAIrion
Jason
FRBIE-OP
5RMarsiglia
Eliott
FRBIETasso
Cristian
NABFR-OP
6RSinnathurai
Agash
NABFRBarrelet
Milton
BCLAC-OP
7DMedina
Timur
FRABouladjameur
Yacin
FRA-DRAW
8RBouladjameur
Younes
FRAIrion
Jason
FRBIE-OP
9RBoutou
Anas
FRATasso
Cristian
NABFR-OP
10BQuaranta
Eros
BCLACMarsiglia
Eliott
FRBIE-OP
11BShah
Mohammed Ali
BCBASMohamed Dayib
Ilyas
BCLAC-OP
12BHarter
Mathias
RSBThaler
Len
BCOB-OP
13BPiguet
Mathilde
BCLACGubelmann
Roger
BBCBE-OP
14RMohamed Dayib
Ilyas
BCLACThaler
Len
BCOB-OP
15RMoser
Sven
BBCBEPiguet
Mathilde
BCLAC-OP
16BShah
Mohammed Ali
BCBASHarter
Mathias
RSB-OP
17RMoser
Sven
BBCBEGubelmann
Roger
BBCBE-OP
18BBerati
Luan
BCLACBourahli
Zakaria
FRA-OP
19BGlauser
Léonard
BCLACMedina
Yanis
FRA-OP
20RAugenia
Zeini
RSBBrito
Mikias
FRA-OP
21RBourahli
Zakaria
FRAGlauser
Léonard
BCLAC-OP
22BBrito
Mikias
FRAAliji
Ali
FRBIE-OP
23RMedina
Yanis
FRABerati
Luan
BCLAC-OP
24RAliji
Ali
FRBIEAugenia
Zeini
RSB-OP
25DSarr
Daouda
BZBILQerimi
Hamdi
FRBIE-DRAW
26RRizzo
Sabrina
BCLACJonuzi
Mensur
FRBIE-OP
27BVejseli
Abidin
BZBILGuggenheim
Leon
BCBAS-OP
28BJonuzi
Resulj
FRBIELang
Nolang
CPCAR-OP
29RReichen
Mika
BCBASSarr
Daouda
BZBIL-OP
30BQerimi
Hamdi
FRBIERizzo
Sabrina
BCLAC-OP
31RMurkowski
Jakub
BCOBVejseli
Abidin
BZBIL-OP
32DGuggenheim
Leon
BCBASJonuzi
Resulj
FRBIE-DRAW
33BJonuzi
Mensur
FRBIEReichen
Mika
BCBAS-OP
34RLang
Nolang
CPCARMurkowski
Jakub
BCOB-OP

 Rote Ecke gewinnt    Blaue Ecke gewinnt    Unentschieden    Kampf ohne Wertung    beide verloren


Offizielle

Delegierter:
Punktrichter:

Ring-/Punktrichter:

Stefan Käser
Beat Meier
Helmut Jung
Arnold Bueler
Ivan Panazzolo
Abdelmalek Belguendouz
Boris Dürst
Daniel Michel
Patrick Planer
© 2019, Swiss Boxing Federation